VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává Yelyzaveta Pokladii, IČO 18006728, se sídlem Příčná 1892/4, Praha 11000, zapsaná v OR: sp. zn. 025732/2023, a to pro poskytování služby s názvem „InTempo“.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatel spravuje a provozuje službu InTempo, a to prostřednictvím (i) webových stránek https://getintempo.com/, (ii) aplikace Microsoft Teams, (iii) telefonické či SMS komunikace na telefonních číslech uvedených na Webovém portálu (tj. https://getintempo.com/), (iv) elektronické pošty (e-mail).

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Provozovatele a zákazníků, kteří vyžívají Služby, stejně jako další právní vztahy, které jsou s tím spojené.

1.3. Zákazníkem může být jen osoba, která splňuje podmínky dle čl. 2 těchto VOP, která se registruje k využívání Služeb v souladu s těmito VOP.

1.4. Registrací k užívání Služeb InTempo Zákazník potvrzuje, že se seznámil/-a s těmito VOP a souhlasí s jejich zněním.

1.5. Není-li Provozovatelem výslovně a pro konkrétní případ uvedeno jinak, mají zde uvedené pojmy v těchto VOP, v Rámcové smlouvě, ve Smlouvě nebo v komunikaci stran následující význam:

1.5.1. „GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
1.5.2. „Hodinový fond“ znamená zbývající počet nespotřebovaných hodin poskytovaných Služeb Zákazníkovi, využívá-li předplacených balíčků Služeb Provozovatele, spojených s paušálním předplatným ve smyslu odst. 3.1 a 3.2 VOP;
1.5.3. „ObčZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
1.5.4. „Objednávka“ znamená objednávku Služeb přijetím Specifikace (nabídky)dle odst. 2.7. VOP;
1.5.5. „Pokyn“ znamená pokyn Zákazníka ve smyslu odst. 2.7 VOP;
1.5.6. „Pověřená osoba“ znamená osoba oprávněná jednat za Zákazníka dle Registrace a příslušného nastavení Uživatelského účtu v souladu s odst. 2.2 VOP;
1.5.7. „Provozovatel“ znamená spol. Yelyzaveta Pokladii, IČO 18006728, se sídlem Příčná 1892/4, Praha 11000, zapsaná v OR: sp. zn. 025732/2023 jež vydává tyto VOP a provozuje Službu;
1.5.8. „Rámcová smlouva“ znamená rámcovou smlouvu o poskytování Služeb ve smyslu odst. 2.6 VOP, která je uzavřena mezi Provozovatelem a Zákazníkem jeho Registrací dle odst. 2.2 VOP;
1.5.9. „Smlouva“ znamená dílčí smlouvu, uzavřenou mezi Zákazníkem a Provozovatelem v důsledku učinění Objednávky, tj. přijetím Specifikace (nabídky) dle odst. 2.7 VOP;
1.5.10. „Služba“, případně „Služby“, znamená službu InTempo ve smyslu čl. 2 VOP;
1.5.11. „Specifikace“ znamená písemný návrh obsahující konkretizované upřesnění Provozovatelem vyrozuměného významu Pokynu, možného termínu dodání a ceny takto vymezené Služby, stejně jako dalších náležitostí, který představuje nabídku na uzavření Smlouvy ve smyslu odst. 2.7 VOP;
1.5.12. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky;
1.5.13. „Webový portál“ znamená uživatelské rozhraní na internetových stránkách https://getintempo.com/
1.5.14. „Zákazník“ znamená osoba registrovaná ve smyslu odst. 2.2 VOP, s níž je uzavřena Rámcová smlouva dle odst. 2.6 VOP;
1.5.15. „ZSprOÚ“ znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, coby národní implementační předpis GDPR;

 

2. SLUŽBY; SMLUVNÍ VZTAH PROVOZOVATELE A ZÁKAZNÍKA

2.1. Služby. InTempo označuje soubor dílčích služeb poskytovaných Provozovatelem. Služby spočívají v obstarávání Vašich záležitostí, včetně obstarání (zprostředkování) zboží nebo služeb. Provozovatel jedná vždy na základě pokynu Zákazníka (Objednávky). V případě obstarání koupě zboží nebo služeb od třetích stran jedná provozovatel jménem a na účet Zákazníka v souladu s odst. 2.4 VOP. Služba může být typicky (dle příslušného Pokynu a Specifikace) poskytována v následujících oblastech a s následujícím obsahem, včetně vzájemných kombinací a včetně na to navazujících činností:

Modul A: Administrativní a výkonné činnosti:

 • Správa rozvrhu
 • Správa doručené pošty, vyřizování e-mailů
 • Zpracování faktur
 • Zadávání dat, správa dat
 • Úprava nebo formátování dokumentů
 • Rezervace schůzek, ubytování a cestování
 • Pomoc se seznamem úkolů
 • Podpora v kanceláři
 • Přepisování zvuku nebo videa
 • E-mailová a telefonická komunikace s vašimi klienty

 

Modul B: Podpora prodeje a Zákazníka

 • Obecná administrativa spojená s prodejem
 • Generování B2C nebo B2B leadů, kvalifikace leadů
 • Služby odchozích hovorů
 • Udržování CRM nebo databáze v aktuálním stavu
 • Zadávání objednávek a vytváření faktur
 • E-mailová/telefonická podpora
 • Zákaznický servis na chatu
 • Služba virtuální recepční

 

Modul C: Marketing a sociální média

 • E-mailový marketing, e-mailové kampaně
 • Správa newsletterů
 • Jednoduché aktualizace webových stránek
 • Příspěvky na sociálních sítích
 • Výzkum článků
 • Psaní a příprava obsahu
 • Vyhledávání nápadů na obsah
 • Správa CRM
 • SEO webových stránek

 

2.2. Odborné služby. Služby v rámci InTempo nejsou odbornými službami; Provozovatel při poskytování Služeb nevystupuje v pozici odborníka a nehlásí se k žádné kvalifikaci, odbornosti či příslušnosti k určitému povolání nebo stavu (ve smyslu § 5 ObčZ). Požaduje-li Zákazník poskytnutí Služby, pro níž je potřebná určitá kvalifikace, odbornost či příslušnost k určitému povolání nebo stavu, je Zákazník povinen tuto skutečnost ve své Objednávce uvést. Provozovatel v takovém případě potvrdí, zda souhlasí s poskytnutím Služby v potřebné kvalitě, anebo zda poskytnutí Služby v požadovaném rozsahu či kvalitě odmítá; Provozovatel rovněž může ve Specifikaci Zákazníkovi navrhnout zprostředkování příslušných odborných služeb třetího.

2.3. Zprostředkování koupě zboží či poskytnutí služeb třetích stran. Je-li součástí poskytované Služby obstarání zboží či obstarání služby od třetí strany, vystupuje Provozovatel v postavení zprostředkovatele, obstarává pouze uzavření příslušné smlouvy jménem a na účet Zákazníka, případně i dopravu příslušného zboží od třetí strany a/nebo platbu za takto dodávané zboží či poskytnuté služby třetí strany. Zejména tak není výrobcem, prodejcem, distributorem nebo poskytovatelem určeného zboží či služby třetí strany, které jsou touto cestou pro Zákazníka obstarávány. Za dodané zboží či poskytované služby a jejich kvalitu odpovídá vždy třetí strana, která je poskytuje Zákazníkovi. Provozovatel v těchto případech není stranou jakéhokoliv právního vztahu mezi Zákazníkem a třetí stranou a neposkytuje žádné záruky či garance s ohledem na takto obstarávané dodání zboží či služeb od třetí strany.

2.4. Způsob poskytování Služeb. Provozovatel poskytuje Služby prostřednictvím svých zaměstnanců, partnerů nebo spolupracovníků. Provozovatel je oprávněn svěřit obstarání záležitosti Zákazníka, nebo jeho dílčí část, třetí osobě, s čímž Zákazník souhlasí.

2.5. Rámcová smlouva. Registrací Zákazníka ke Službě InTempo a vyjádřením souhlasu s těmito VOP dle odst. 2.2 těchto VOP dochází mezi Zákazníkem a Provozovatelem k uzavření rámcové smlouvy o poskytování Služebv příslušném rozsahu. Registrací je Zákazníkovi rovněž zřízen Uživatelský účet. Provozovatel pak jednotlivá plnění v rámci poskytovaných Služeb dle Rámcové smlouvy poskytuje Zákazníkovi na základě jeho Pokynů (resp. Objednávek). Každý zákazník může v jeden moment mít s Provozovatelem uzavřenou jen jednu Rámcovou smlouvu; v případě rozporu platí, že Rámcová smlouva, jejíž uzavření časově následuje Rámcovou smlouvu předcházející představuje dohodu o úplné změně obsahu závazku ve smyslu § 1902 ObčZ a v plném rozsahu nahrazuje tuto předcházející Rámcovou smlouvu. O uzavření Rámcové smlouvy zašle Provozovatel Zákazníkovi potvrzovací e-mail.

2.6. Pokyn, Specifikace, Objednávka a Smlouva. Zákazník může dát Provozovateli pokyn kterýmkoliv ze způsobů dle odst. 1.1. VOP. Součástí pokynu Zákazníka musí být alespoň: (i) určení požadovaného plnění v rámci Služby; (ii) požadovaný termín dodání; (iii) místo dodání zboží či poskytnutí Služby, je-li to součástí požadovaného plnění, (iv) údaje o kontaktní osobě Zákazníka, jde-li o jinou osobu než primární Pověřenou osobu Zákazníka dle jeho profilu na Webovém portále. Není-li pokyn Zákazníka dostatečně jasný či úplný k vytvoření Specifikace, Provozovatel Zákazníka vyzve k jeho upřesnění před vytvořením Specifikace. Pokyn Zákazníka může být učiněn kterýmkoliv ze způsobů dle odst. 1.1. VOP a v souladu s postupem dle tohoto článku VOP. Na základě obdrženého pokynu, a jeho případného upřesnění, vytvoří Provozovatel Specifikaci, tj. písemný návrh obsahující konkretizované upřesnění Provozovatelem vyrozuměného významu Pokynu, možného termínu dodání a ceny takto vymezené Služby, stejně jako dalších náležitostí. Tuto Specifikaci zašle Provozovatel Zákazníkovi prostřednictvím Webového portálu a/nebo prostřednictvím adresy elektronické pošty (e-mailu), který za tímto účelem Zákazník označil při registraci. Specifikace s může od zadaného Pokynu Zákazníka lišit, zejména v případě, kdy není možné dodat Službu způsobem či v termínu dle původního Pokynu; na tyto odchylky není Provozovatel povinen Zákazníka upozorňovat. Součástí Specifikace je vždy cena Služby dle čl. 3 VOP, případně rozsah spotřebovaných hodin, který bude odečten z Hodinový fondu Zákazníka, je-li využíván, ve smyslu čl. 3 VOP. Specifikace představuje návrh na uzavření Smlouvy (nabídku) dle v ní konkretizovaném rozsahu, termínu dodání a ceny poskytovaných Služeb Provozovatelem Zákazníkovi. Přijetím Specifikace skrze webový formulář Webového portálu, anebo dle pokynů obsažených v rámci e-mailové zprávy se Specifikací, je nabídka Provozovatele na uzavření Smlouvy Zákazníkem přijata, je učiněna Objednávka Služeb v příslušném rozsahu a dochází k uzavření dílčí Smlouvy o poskytování Služeb mezi Provozovatelem a Zákazníkem; Specifikace je nedílnou součástí Smlouvy a určuje rozsah, cenu a termín poskytovaných Služeb dle Smlouvy. Vyjádří-li Zákazník svůj souhlas se Specifikací jen částečně, s ohledem na jen její dílčí část nebo s jakoukoliv výhradou či návrhem změny, nejde o přijetí nabídky Provozovatele, nýbrž o nový Pokyn, na který může Provozovatel reagovat novou Specifikací (nabídkou na uzavření Smlouvy); jen úplným a bezvýhradným přijetím nabídly dle Specifikace dochází k uzavření Smlouvy.

2.7. Zrušení pokynu či Objednávky. Zákazník je oprávněn zrušit učiněný pokyn kdykoliv před přijetím Specifikace (uzavřením Smlouvy) bez nároku Provozovatele na úhradu ceny či nákladů dle čl. 3 VOP. Již učiněnou Objednávku je Zákazník oprávněn zrušit a vypovědět tak příslušnou Smlouvu bez výpovědní doby. Zruší-li Zákazník učiněnou Objednávku v době před započetím obstarávání záležitosti Zákazníka Provozovatelem, není povinen hradit cenu Služby dle Smlouvy ani vynaložené náklady. Učiní-li tak v době, kdy již Provozovatel začal záležitost Zákazníka obstarávat, je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli cenu poskytnuté Služby a náhradu vynaložených nákladů v souladu s pravidly dle čl. 3; o tom Provozovatel Zákazníka uvědomí a informuje ho o výsledné výši ceny a náhrady nákladů. Byla-li Zákazníkem před zrušením Objednávky již provedena platba za Službu prostřednictvím platební brány na Webovém portále nebo jinak a v důsledku zrušení Objednávky vznikne Zákazníku nárok na vrácení části takto zaplacené částky, vrátí Provozovatel částku v odpovídající výši na účet Zákazníka, nejpozději do 14 dní od připsání platby na účet Provozovatele.

2.8. Místo a jazyk Služeb. Služby jsou poskytovány na území a v časech, jak je uvedeno na Webovém portále Služby. Služby jsou poskytovány v českém nebo anglickém jazyce, není-li sjednáno jinak.

2.9. Svěřené věci. Provozovatel v rámci Služeb neposkytuje služby správy majetku ve smyslu § 1400 a násl. ObčZ, služby úschov ve smyslu § 2402 a násl. ObčZ, ani skladování ve smyslu § 2415 a násl. ObčZ. Provozovatel v rámci Služeb neposkytuje službu správy nemovitostí; za účelem poskytnutí Služby tedy není možné svěřit Provozovateli nemovitou věc. Provozovatel v rámci poskytování Služeb nepřebírá od Zákazníka jakékoliv jeho věci, nedohodnou-li se v konkrétním případě jinak; předá-li Zákazník při absenci takové jiné dohody Provozovateli svémocně jakoukoliv věc, neodpovídá Provozovatel za škodu na ní vzniklou.

2.10. Odmítnutí Služby. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odmítnout poskytnutí Služby dle pokynu Zákazníka a upravit v příslušném rozsahu Specifikaci oproti původnímu pokynu Zákazníka, anebo Specifikaci vůbec nepředložit, a to i bez udání důvodu. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoliv Rámcovou smlouvu nebo Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. 6 VOP, a to i bez udání důvodu. Provozovatel zejména odmítne poskytnout Službu a/nebo Rámcovou smlouvy či Smlouvu ukončí v případě, že pokyn od Zákazníka v sobě obsahuje nebo vyžaduje, byť i jen nepřímo či potenciálně, činnost, která je v rozporu s právními předpisy, je nemravná, vykazuje známky podvodného jednání či je jinak nevhodná (zejména např. dodání alkoholu či jiných návykových či psychotropních látek dětem a mladistvým, obstarání nelegálních drog či jiných obdobných látek, jakákoliv forma nátlaku či násilí, požadavek na vypracování jakékoliv diplomové či jiné kvalifikační práce, atp.); posouzení náleží zcela Provozovateli a Provozovatel není povinen uvádět důvod odmítnutí poskytnutí Služby.

2.11. Užití VOP; Výkladové pravidlo. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Rámcové smlouvy a každé Smlouvy; v případě rozporu znění VOP, Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy se uplatní následující pořadí přednosti při výkladu: 1. znění Smlouvy, 2. znění Rámcové smlouvy, 3. znění VOP.

 

3. CENA SLUŽEB; HODINOVÝ FOND; NÁHRADA NÁKLADŮ; PLATBY

3.1. Cena. Služby jsou poskytovány Provozovatelem úplatně, a to za cenou Služby dle Smlouvy v souladu Rámcovou smlouvou. Cena je určena v závislosti na čase vynaloženém na obstarávání záležitosti Zákazníka. Sjednání fakturace a zaplacení ceny v cizí měně je možné, pokud tak kupující uvede v objednávce, a bude odsouhlaseno Provozovatelem. Provozovatel a Zákazník se v Rámcové smlouvě mohou dohodnout na některém z následujících cenových pásem poskytování Služeb:

A. Pásmo „Lite“

Cena předplatného: 5 700 Kč/ měsíc; 230 EUR/ měsíc

Obsah Hodinového fondu v rámci předplatného: 10 hodin práce / měsíc (odpovídá hodinové sazbě 570 Kč/ hod.; 23 EUR/ hod.)

B. Pásmo „Standard“

Cena předplatného:15 600 Kč/ měsíc; 630 EUR/ měsíc

Obsah Hodinového fondu v rámci předplatného: 30 hodin práce / měsíc (odpovídá hodinové sazbě 520 Kč/ hod.; 21 EUR/ hod.)

C. Pásmo „Maxi“

Cena předplatného: 23 500 Kč / měsíc; 950 EUR/ měsíc

Obsah Hodinového fondu v rámci předplatného: 50 hodin práce / měsíc (odpovídá hodinové sazbě 470 Kč/ hod.; 19 EUR/ hod.)

D. Pásmo „Custom“

V případě požadavku Zákazníka na vytvoření předplatného pro více, než 50 hodin / měsíc v Hodinovém fondu, může Provozovatel Zákazníkovi nabídnout individuální ceník předplatného dle Rámcové smlouvy s ohledem na požadovaný počet hodin Hodinového fondu v jeho rámci.

3.2. Služby předplatného a Hodinový fond. V případě, že Zákazník využívá předplacených balíčků Služeb ve smyslu odst. 3.1 bodů (B) až (E) VOP, bude mu v rámci Specifikace, na místo nabídky koncové ceny příslušné Služby, Provozovatelem uváděn rozsah nabízenou Službou spotřebovaných hodin z Hodinového fondu zákazníka. Přijetím Specifikace v souladu s čl. 2 VOP je přísl. počet hodin z Hodinového fondu považován za spotřebovaný a Hodinový fond Zákazníka bude v příslušném rozsahu ponížen. Nepostačuje-li Hodinový fond Zákazníka k pokrytí požadovaného rozsahu Služby dle jeho Pokynu, sdělí Provozovatel Zákazníkovi v rámci Specifikace, v jakém rozsahu bude Služba placena odečtením přísl. počtu hodin z Hodinového fondu a v jakém rozsahu bude účtována dle základní hodinové sazby dle odst. 3.1 bod (A) VOP; s ohledem na část Služby, jejíž cena bude hrazena dle pravidel v odst. 3.4 VOP.

3.3. Nespotřebované hodiny. V případě, že při poskytnutí Služby nedojde k využití celého objemu dle Specifikace, připočtou se zbývající hodiny na Hodinový fond Zákazníka. Nespotřebované hodiny dle Hodinového fondu v případě využívání předplacených balíčků Služeb ve smyslu odst. 3.1 bodů (B) až (E) VOP se převedou do následujícího měsíce předplatného; tím není dotčena cena přísl. předplaceného balíčku za daný následující měsíc dle určeného cenového pásma.

3.4. Náklady spojené s poskytováním Služeb. V případě, že je součástí poskytované Služby dle Smlouvy obstarání jakéhokoliv plnění třetí strany, které je spojeno s náklady na jeho obstarání (typicky cena zboží nebo služby třetí strany, jehož koupi Provozovatel zprostředkovává pro Zákazníka, cena dopravy, správní či jiné poplatky vynaložené Provozovatelem v záležitosti Zákazníka atp.), nejsou tyto náklady součástí ceny Služby a Provozovatel má nárok na jejich plnou náhradu Zákazníkem vedle ceny za Služby dle Smlouvy. Je-li to v době přípravy Specifikace možné, vyčíslí Provozovatel tyto náklady ve Specifikaci. V případě nákladů neuvedených ve Specifikaci či vzniklých z jiných důvodů než pochybení Provozovatele, v průběhu plnění Služby pro Zákazníka dle Smlouvy, vyšších než 500 Kč / 20 EUR je Provozovatele povinen na ně bez zbytečného odkladu upozornit Zákazníka; odmítne-li takový náklad Zákazník uhradit, může Provozovatel odmítnout další plnění Služby a Smlouvu vypovědět dle čl. 6 VOP.

3.5. Platby. Cena přísl. měsíčního předplatného bude Zákazníkovi účtovaná každý měsíc, a to dle volby zákazníka pravidelnou fakturací a s povinností uhradit přísl. částku bezhotovostní platbou v termínu splatnosti, nebo platební kartou za pomoci platební brány na Webovém portále skrze pravidelné blokace platby z účtu Zákazníka. První platba předplatného bude splatná ihned po uzavření Rámcové smlouvy s obsahem daného předplatného, následující platby budou účtovány každý měsíc trvání předplatného dle Rámcové smlouvy do ukončení přísl. Rámcové smlouvy s obsahem daného předplatného.

3.6. Daňový doklad. Na každou platbu nebo bez zbytečného odkladu po obdržení platby skrze platební bránu zašle Provozovatel Zákazníkovi elektronickou formou řádný daňový doklad (fakturu), a to na adresu elektronické pošty, kterou za tímto účelem uvedl v rámci svého profilu na Webovém portálu a/nebo v rámci Služby. Zákazník tímto vyjadřuje souhlas se zasíláním pouze elektronického daňového dokladu (faktury) za poskytované Služby. Je-li součástí poskytované Služby i zprostředkování jakéhokoliv plnění třetí strany (zejména obstarání dodání zboží či služby) a v rámci obstarání takového plnění třetí strany pro Zákazníka je vystaven daňový nebo jiný doklad, Provozovatel zpřístupní takový doklad Zákazníkovi v rámci vyúčtování poskytované Služby; daňový doklad třetí strany je zároveň dokladem o vynaložených nákladech dle odst. 3.4 VOP.

3.7. Zákazník bere na vědomí, že v případě komunikace s Provozovatelem prostřednictvím internetu, SMS, telefonu či jinak mu může vznikat povinnost hradit poplatky poskytovateli příslušné komunikační služby, a to dle aktuální smlouvy (tarifu) Zákazníka s poskytovatelem takové služby.

 

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1. Zákazník přijetím těchto VOP prohlašuje a zavazuje se, že:

4.1.1. splňuje podmínky dle 2.2., zejména, že je podnikatelem a využívá Služby v rámci svého podnikání, a nikoliv v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 ObčZ.
4.1.2. osoby jím pověřené k jednání za něj ve vztahu vůči Provozovateli při využívání Služeb jsou plně svéprávné, starší 18 let, a řádně zmocněné k jednání za Zákazníka;
4.1.3. se před přijetím důkladně seznámil se zněním těchto VOP, jejich obsahu porozuměl a souhlasí s ním bez výhrad;
4.1.4. nebude Služby používat způsobem či s cílem, který by byl v rozporu s právními předpisy, byl by nemorální, nesl znaky podvodného jednání či byl jinak nevhodný;
4.1.5. nebude při využívání Služeb či Webového portálu používat nástroje, programové či technické vybavení, mechanismy nebo jiné postupy a metody, které by mohli negativně ovlivnit fungování a provoz Webového portálu nebo poskytování Služeb; zejména je zakázáno využívání postupů jako je web scraping, použití web crawlerů (vyjma postupů takto využívaných veřejně dostupnými vyhledávači), decompiling, atp., odesílání nevyžádaných či obtěžujících zprávu (SPAM, apod.), účelové přehlcování systému Provozovatele nadměrným zasíláním většího množství zpráv či požadavků, a jiných obdobných programů či činností;
4.1.6. nebude Služeb či Webového portálu využívat způsobem který by porušoval či omezoval práva třetích osob;
4.1.7. je vlastníkem nebo jinou osobou oprávněnou nakládat s platební kartou a prostředky na příslušném bankovním účtu, které pro účely využití Služeb či Webového portálu Provozovateli označil;

4.2. Na veškerý obsah Webového portálu, včetně textů, grafického uživatelského rozhraní, fotografií, vyobrazení, softwarového řešení atp., se vztahují autorská či jiná práva k předmětům duševního vlastnictví v souladu s platnými předpisy. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla vést k porušení práv Provozovatele nebo třetích oprávněných stran k těmto předmětům duševního vlastnictví (zejm. kopírováním, neoprávněným šířením, zásahem do zdrojového kódu atp.).

4.3. Zákazník nese odpovědnost za veškerou újmu, kterou svým jednáním způsobí Provozovateli nebo třetím osobám.

4.4. Zákazník bere na vědomí, že při použití Webového portálu může dojít k jeho přesměrování na webové stránky provozované třetí osobou, např. platební bránu atp. Provozovatel neodpovídá za obsah těchto webových stránek třetích stran, ani za případnou újmu na straně Zákazníka v důsledku jejich vad či nefunkčnosti.

 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Pro práva z vadného plnění se uplatní zákonná úprava dle ObčZ s vyloučením ustanovení k ochranně spotřebitele či jiné slabší strany.

5.2. Provozovatel neposkytuje Zákazníku žádné záruky jakosti plnění nad rámec zákonného standardu a nečiní vůči Zákazníkovi žádná prohlášení ani jiné garance tímto směrem.

5.3. Práva z vadného plnění poskytnutého v rámci poskytování Služeb je Zákazník povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě mohl dozvědět.

5.4. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou zpožděným dodáním Služby nebo její části; termíny dodání jsou vždy orientační a s výhradou změny okolností.

 

6. UKONČENÍ SMLOUVY; ODSTOUPENÍ

6.1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv vypovědět Rámcovou smlouvu a/nebo kteroukoliv Smlouvu, a to z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu. Výpovědní doba se nesjednává. Poskytovatel zpravidla vypoví Smlouvu v případech odmítnutí poskytnutí Služby z důvodů dle odst. 2.11 VOP, Rámcovou smlouvu a/nebo kteroukoliv Smlouvu pak také z důvodu porušení povinností Zákazníka dle Rámcové smlouvy, Smlouvy nebo VOP, případně, ukáže-li se jakékoliv prohlášení Zákazníka jako neúplné, nepravdivé či zavádějící.

6.2. Zákazník je oprávněn kdykoliv vypovědět Rámcovou smlouvu a/nebo kteroukoliv Smlouvu, a to z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu. Výpovědní doba se nesjednává.

6.3. Ukončení smlouvy nemá vliv na nárok Provozovatele z dosud nezaplacené ceny Služeb dle čl. 3, na níž již vznikl nárok, ani na nárok Provozovatele za Zákazníkem z titulu náhrady škody či jiné újmy. Hodnota hodinového fondu nebo jiné předplacené služby se v případě ukončení smlouvy nevrací.

 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Provozovatel v rámci poskytování Služeb zpracovává pro plnění svých práv a povinností ze smluvního vztahu se Zákazníkem (tj. pro poskytování Služeb), z důvodu plnění svých zákonných povinností, z důvodu ochrany oprávněných zájmů Provozovatele, jakož i pro potřeby náležité identifikace Zákazníka a osoby, která za něj ve vztahu k Provozovateli jedná (včetně Pověřené osoby). Pro takové zpracování osobních údajů není nutné získat souhlas se zpracováním, nicméně subjektu údajů naleží veškerá práva související se zpracováním jeho či jejích osobních údajů.

7.2. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Zákazníka a osob, které za něj ve vztahu k Provozovateli jednají v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení (včetně Pověřené osoby)
 • datum narození (včetně Pověřené osoby)
 • adresa trvalého pobytu (včetně Pověřené osoby)
 • adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu (včetně Pověřené osoby)
 • údaje o platební kartě (včetně Pověřené osoby)
 • emailová adresa (včetně Pověřené osoby)
 • telefonní číslo (včetně Pověřené osoby)
 • další osobní údaje, které budou dle charakteru poskytované Služby v rámci InTempo nutné pro její řádné splnění.

 

7.3. Osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány po celou dobu, kdy jsou využívány Služeb, a dále po přiměřenou dobu poté. Osobní údaje se zpracovávají elektronickým, manuálním i automatizovaným způsobem. V rámci poskytování Služeb může Provozovatel předat osobní údaje svým dodavatelům. Nedochází však k předání údajů mimo území EU.

7.4. Marketingová sdělení. Projeví-li s tím Zákazník při registraci souhlas, může Provozovatel užívat dále uvedené osobní údaje i za účelem informování o službách Provozovatele (i jiných než InTempo) a k zasílání informačních, obchodních a/nebo marketingových sdělení. Poskytnuté osobní údaje a historii Objednávek bude Provozovatel užívat i k analýze a vyhodnocení chování s cílem informovat Zákazníka adekvátně o službách maximálně odpovídajících preferencím. Za tímto účelem bude zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení (včetně Pověřené osoby)
 • emailová adresa (včetně Pověřené osoby)
 • telefonní číslo (včetně Pověřené osoby).

 

7.5. Ke zpracování osobních údajů za výše uvedeným účelem potřebuje Provozovatel svobodný a dobrovolný souhlas od fyzických osob, které tyto údaje poskytují. Těmi mohou být jak podnikající fyzická osoba, která využívá Služby, anebo Pověřená osoba jednající za Zákazníka. Neposkytnutí osobních údajů nebo souhlasu s jejich zpracováním za účelem zasílání informačních, obchodních a/nebo marketingových sdělení není podmínkou uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu s Provozovatelem, resp. poskytování Služeb. Pokud není souhlas poskytnut, nebude docházet k zasílání informačních sdělení dle shora uvedeného.

7.6. Práva subjektu údajů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každá osoba, jejíž údaje jsou dle shora uvedeného zpracovávána Provozovatelem právo zejména: (i) požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz; (ii) požadovat omezení zpracování a využít právo na přenositelnost osobních údajů; (iii) vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřad, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, E-mail: posta@uoou.cz; (iv) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dle odst. 7.4 a násl.; odvolání souhlasu musí být učiněno písemnou formou, a to zasláním oznámení na emailovou adresu Provozovatele info@getintempo.com a odvoláním souhlasu nebude dotčeno zpracování osobních údajů dle odst. 7.1. až 7.3.

 

8. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

8.1. Změna VOP. Provozovatel je oprávněn znění těchto VOP kdykoliv jednostranně měnit, a to v jakémkoliv rozsahu. O takové změně je Provozovatel povinen informovat vhodným způsobem, zpravidla uveřejněním nového znění VOP na webových stránkách služby InTempo nebo zasláním informačního e-mailu Zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou udal při registraci ke službě InTempo. Změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnost vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. V případě, že Zákazník nesouhlasí se změnou VOP, má právo vypovědět Rámcovou smlouvu, a to ve lhůtě 30 dní ode dne účinnosti nového znění VOP; výpověď je účinná od okamžiku, kdy je písemné oznámení o výpovědi doručeno Provozovateli.

8.2. Kontakt. Není-li dle Rámcové smlouvy, Smlouvy či těchto VOP pro konkrétní situace sjednání něco jiného, platí, že Provozovatel může být kontaktován vždy skrze kontaktní údaje uveřejněné na https://getintempo.com/

8.3. Účinnost VOP. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 01.01.2024 Aktuální platné a účinné znění VOP je dostupné vždy na https://getintempo.com/terms-of-use-cz/

V Praze dne 01.01.2024.

Yelyzaveta Pokladii, IČO 18006728, se sídlem Příčná 1892/4, Praha 11000, zapsaná v OR: sp. zn. 025732/2023